Lloydpier Rotterdam

Geluidwering gevels

Bewoners van woningen, scholieren en studenten in onderwijsgebouwen en patiënten en personeel van ziekenhuizen worden bij nieuwbouw op basis van de bouwregelgeving beschermd tegen geluid van buiten. De gevels van deze gebouwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat het geluid voldoende wordt geïsoleerd naar binnen toe. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de geluidbelastingen op de gevels van deze gebouwen die volgen uit het akoestisch onderzoek.

De in het Bouwbesluit gestelde eis aan de karakteristieke geluidwering van de gevel (GA;k), bepaald volgens de NEN 5077, wordt door onze specialisten bepaald op basis van berekeningen. Uit de berekeningen volgen de benodigde geluidwerende voorzieningen, bijvoorbeeld de toe te passen beglazing, kierdichting, type kozijnen en opbouw van dichte geveldelen zoals paneelconstructies.

Technisch PvE

Vanuit kwalitatief oogpunt kan het wenselijk zijn ook eisen te stellen aan de geluidwering van de gevel van kantoren, hotels of bijeenkomstfuncties. Dergelijke eisen worden vastgelegd in een Technisch PvE of volgen uit BREEAM of WELL-eisen. Zeker wanneer sprake is van hoog geluidbelaste locaties verdient het aanbeveling voldoende geluidwering te realiseren. Hiermee kunnen de gebruikers van deze gebouwen worden beschermd tegen buitengeluid. Buro Bouwfysica heeft ervaring met de advisering van allerlei type gebouwen ten aanzien van de geluidwering van de gevel.

De adviseurs van Buro Bouwfysica helpen u met het opstellen van een Technisch PvE waarmee voldoende akoestisch comfort wordt gerealiseerd. Ook in relatie tot overige geluidsaspecten waaronder de interne geluidisolatie, ruimteakoestiek en het installatiegeluid (achtergrondgeluidniveau). Tijdens het ontwerpproces geven we aan welke geluidmaatregelen benodigd zijn. In de uitvoeringsfase wordt ten behoeve van de oplevering of kwaliteitscontrole een controle uitgevoerd op basis van geluidmetingen.

Integraal advies

Buro Bouwfysica heeft ervaring met de advisering van allerlei type gebouwen ten aanzien van de geluidwering van de gevel. Het bepalen van maatregelenpakketten waarbij de geluidbelasting op de gevels zeer hoog (> 70 dB) is, vraagt expertise op het gebied van beglazingstypen en gevelsystemen. Ook in relatie tot overige bouwfysische aspecten (bijvoorbeeld brandwerendheid, daglichttoetreding, zonwerendheid en thermische isolatie).

Indien bijvoorbeeld triple glas (HR+++) uit thermisch oogpunt noodzakelijk is, levert dit beperkingen op ten aanzien van het realiseren van een zeer hoge geluidsisolatie ten opzichte van dubbele beglazing. Meer glasdikte heeft tevens negatieve consequenties op het gebied van de milieubelasting van het gebouw (MPG-score). Wij zijn op de hoogte van de in de markt beschikbare glaspakketten en kunnen u integraal adviseren. Ook in relatie tot overige bouwfysische en duurzaamheidsaspecten.

OZC Tilburg
hero 1.1

Buro Bouwfysica is een gespecialiseerd adviesbureau voor akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten