LEAD Leiden

Akoestisch onderzoek

Belangrijk onderdeel van de geluidwetgeving in Nederland is de Wet geluidhinder. Deze wet heeft betrekking op het geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, railverkeer en gezoneerde industrieterreinen. Geluidgevoelige functies zoals woningen, ziekenhuizen en scholen worden hierbij extra beschermd omdat hier slaapfuncties en/of kwetsbare doelgroepen worden gehuisvest.

Wettelijke grenswaarden 

Buro Bouwfysica is specialist op het gebied van de advisering en het uitwerken van ontwerpoplossingen voor geluidgevoelige gebouwen op hoog geluidbelaste locaties. Hierop wordt nader ingegaan onder het specialisme geluidbelast bouwen. In het kader van een ruimtelijke procedure dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidbelasting op de gevels van de beoogde ontwikkeling.

De geluidbelastingen worden getoetst aan de gestelde grenswaarden in de Wet geluidhinder. Waar nodig worden hogere grenswaarden vastgesteld, of bij een overschrijding van de maximale grenswaarde aangegeven waar ‘dove gevels’ benodigd zijn.

Berlagehuis-Den-Haag-1024x683

Regelgeving Omgevingswet

De geluidadviseurs van Buro Bouwfysica voeren deze akoestische onderzoeken voor u uit. Ze zijn op de hoogte van de aanstaande wijzigingen in regelgeving bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met ingang van de Omgevingswet (ingangsdatum 1 januari 2024) zal namelijk de huidige Wet geluidhinder worden vervangen door het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). In dit besluit wijzigt niet alleen de terminologie, maar worden ook enkele grenswaarden en de rekenmethodiek gewijzigd.

Een voorname wijziging heeft betrekking op de grenswaarde die is gesteld aan het buitenstedelijk wegverkeerslawaai, welke wordt verruimd. Dit betekent dat op geluidbelaste locaties langs bijvoorbeeld snelwegen onder de toekomstige regelgeving minder snel sprake is van het toepassen van dove gevels, ofwel ‘niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen’ zoals in het BKL is gedefinieerd.

lloydpier

Buro Bouwfysica is specialist op het gebied van de advisering en het uitwerken van ontwerpoplossingen voor geluidgevoelige gebouwen

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten