State – Amsterdam

Opdrachtgever: VORM
Architect: ZZDP Architecten B.V.